Privacy statement

LogicQ en de activiteiten van haar verschillende  service unit streven er naar om verantwoord om te gaan met de gegevens van haar relaties en te voldoen aan de AVG.

Technische informatie en cookies
Onze website kan bezocht worden zonder dat uw persoonsgegevens aan ons worden doorgegeven. Wel automatisch verzamelt de website bepaalde niet-identificeerbare informatie over de gebruikers van de website, zoals bijvoorbeeld het Internet Protocol (IP)- adres van uw computer, het IP-adres van uw Internet Service Provider, datum en tijd van toegang tot de website, het internetadres van de website vanwaar u rechtstreeks bent door gelinkt naar onze website, het besturingssysteem dat u gebruikt, de onderdelen van de website die u bezoekt, de pagina’s van de website die u heeft bezocht en de informatie die u heeft bekeken, informatie over het type apparaat wat u gebruikt voor uw bezoek aan de site, de geo locatie waar u zich bevindt en het materiaal dat u opstuurt of downloadt van de website.

Deze technische informatie wordt gebruikt voor het beheer van de website en systeembeheerder, en om de website en het gebruik ervan te verbeteren. Deze technische gegevens mogen aan derden worden doorgegeven en kunnen permanent worden opgeslagen voor toekomstig gebruik.

LogicQ maakt gebruik van cookies en web statistieken. Dat doen we om te kijken hoe bezoekers onze website gebruiken. Deze informatie helpt ons om de site te verbeteren. Een cookie is een bestand dat op uw computer wordt opgeslagen. Bij een vervolgbezoek op onze website kunnen deze cookies worden herkend. U kunt deze gegevens zelf uitschakelen.

Vanaf 25 mei 2018 is de Europese privacywet ingevoerd. LogicQ blijft zorgvuldig omgaan met de verwerking van persoonsgegevens en informeert u hierover graag op duidelijk en transparante wijze. We hebben onze privacyverklaring in overeenstemming gebracht met de nieuwe regels.

 

LogicQ is gevestigd te Velsen, Heidestraat 47 in IJmuiden en is verantwoordelijk voor de gegevensverwerkingen (Verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens). Omdat gegevensbeveiliging en beveiliging voor LogicQ belangrijk is, worden onze websites gehost in de Europese Unie om een ​​passend niveau van bescherming te garanderen voor alle gegevens die worden verzameld en verwerkt.

Natuurlijk hebt u het recht om toegang, wijziging of verwijdering van uw persoonlijke gegevens aan te vragen. Om van dit recht gebruik te maken, kunt u contact opnemen met het Privacy Experts  op dpo @ logicq.net.

Opt-in of Opt-out
U kunt beslissen om persoonlijke gegevens te blijven delen met LogicQ, wanneer u zich abonneert op onze nieuwsbrief of wanneer u zich registreert voor een van de services van LogicQ. De persoonlijke gegevens die wij als gevolg van een dergelijk abonnement verzamelen, worden door LogicQ verwerkt via applicaties die voldoen aan de GDPR-eisen en zijn uitsluitend bedoeld om ervoor te zorgen dat u de juiste services ontvangt. Geen van deze gegevens zal commercieel worden gedeeld met derden.

LogicQ is ervan overtuigd dat de persoonlijke levenssfeer van haar Associates, kandidaten en freelancers alsook van haar andere relaties en bezoekers van de website van essentieel belang is. De persoonsgegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd, conform de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) hieraan stelt.

Wanneer verzamelen wij uw persoonsgegevens
Uw gegevens worden verzameld vanaf het moment dat u uw gegevens invult of achterlaat op onze website of op andere wijze aanmeldt of wordt aangemeld om gebruik te maken van onze dienstverlening.

Op alle diensten, leveringen en offertes van LogicQ zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Ook gegevens die u heeft geplaatst op publieke middelen, waaruit zou kunnen blijken dat u geïnteresseerd zou zijn in werkgerelateerde dienstverlening, worden door ons verzameld.

Wij zullen u dan mogelijk benaderen of u interesse heeft om zich bij ons in te schrijven conform onze voorwaarden en met inachtneming van dit Privacy statement. In het geval u geen interesse heeft dan verwerken wij relevante gegevens van u met de melding dat u niet door ons benaderd wenst te worden.

Waarom LogicQ uw persoonsgegevens verwerkt
- Wij verzamelen en verwerken uw gegevens voor de uitvoering van onze LogicQ Labour dienstverlening, waaronder bemiddeling van ZZP'ers en freelancers, detachering, payroll service, persoonlijke ontwikkeling, inzetbaarheid en salarisadministratie.
- Uw persoonsgegevens worden - na uw consent - verwerkt om:
- Aanbiedingen te kunnen doen en/of informatie te verstrekken over onze LogicQ Labour diensten en overige LogicQ activiteiten met als doel deze beter te af te stemmen op uw wensen en kwaliteiten, dit gebeurt door onze LogicQ Associates, bijvoorbeeld bij een vacature-alert 
- Commerciële aanbiedingen, nieuwsbrieven en promotie-acties te doen die voor u interessant kunnen zijn (Opt-in)
- Te toetsen op uw geschiktheid en beschikbaarheid in verband met bemiddeling naar  tijdelijk werk of een opdracht. Referentiechecks, social media check of andere zaken kunnen daarbij horen
- Een Associate-/bemiddelingsrelatie met u aan te gaan, te onderhouden en de relevante administratie daarvoor uit te kunnen voeren
- Een opdracht  te kunnen vastleggen bij de opdrachtgever resulterend in een overeenkomst met de opdrachtgever en deze overeenkomst met de opdrachtgever te onderhouden en na te komen
- Uw persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid, waaronder training, opleiding en testen, te verhogen
- Kwaliteitsdoeleinden zoals certificering
- Een Associate-/bemiddelingsrelatie die wij met u zijn aangegaan, voor naleving van wet- en regelgeving, waaronder maar niet beperkt tot identificatie, arbeidswetgeving, fiscale en socialezekerheidswetgeving, bestrijding van fraude en nationale en internationale sanctiewetgeving.

Welke persoonsgegevens verzamelt LogicQ van u
LogicQ verwerkt de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn om onze dienstverlening, waarvan een deel van deze gegevens verplicht is, zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren.

Het kan zijn dat er meerdere gegevens nodig zijn om onze dienstverlening nog beter te kunnen afstemmen op uw wensen en kwaliteiten of om te voldoen aan meer specifieke vragen of verplichtingen vanuit de opdrachtgevers.

Wij willen u er op wijzen dat u zelf verantwoordelijk bent voor de juistheid en relevantie van de gegevens die u ons verstrekt!

Meer specifiek gaat het om de volgende documenten inclusief persoonsgegevens:

Bij inschrijving:
- NAW-gegevens: e-mailadres en telefoonnummer(s)
- Geboorte details: leeftijd en geslacht
- Curriculum vitae (CV): werkervaring, opleiding, stages e.d.
- Uw beschikbaarheid
- Referenties en getuigschriften
- Pasfoto en video (introductie) - op vrijwillige basis

Op het moment dat u via LogicQ  gaat werken/werkt/heeft gewerkt als Associate:
- Nationaliteit, BSN-nummer, ID indien van toepassing werkvergunning
- Overige gegevens inzake personeels-, salaris- en verzuimregistratie
- Een getekende LogicQ Associate overeenkomst en Code of Conduct

LogicQ legt uitsluitend bijzondere persoonsgegevens vast als dat nodig is om aan haar wettelijke verplichtingen te voldoen, voor zover daar toestemming is gegeven, of indien dit anders toegelaten is bij of krachtens de wet.

Met ‘bijzondere persoonsgegevens’ wordt bedoeld gegevens over ras, godsdienst of levensovertuiging, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele leven, lidmaatschap vakvereniging, strafrechtelijke persoonsgegevens en/of persoonsgegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag.

Met wie kunnen wij uw persoonsgegevens (kandidaten, flexwerkers, zzp-ers) delen
LogicQ kan uw persoonsgegevens doorgeven aan, haar opdrachtgevers, onderaannemers (bijvoorbeeld gegevensbewerkers) die namens haar diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, leveranciers, overheidsinstanties en andere zakelijke relaties.

En in alle overige gevallen waarin wij hiertoe kunnen worden verplicht, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of een gerechtelijk vonnis. De verstrekking van de persoonsgegevens geschiedt op basis van een gerechtvaardigd belang, wettelijke verplichting en/of ter uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming met de doelen zoals genoemd bij “Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens?”. Uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven buiten Nederland.

LogicQ heeft de nodige maatregelen genomen om te verzekeren dat de doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd.

Hoe lang bewaart LogicQ uw persoonsgegevens
De bewaartermijnen die wij hanteren, zijn afhankelijk van de toepasselijke wettelijke bewaartermijnen.

Kandidaten (als u (nog) niet voor LogicQ heeft gewerkt)
Uw bemiddelingsgegevens (CV, werkervaring, opleiding, testresultaten e.d.) zijn beschikbaar tot twee jaar na het laatste contact, als u niet voor LogicQ heeft gewerkt. Als u niet meer bemiddeld wilt worden, kunt u dit melden bij LogicQ via : labour@logicq.net

U wordt niet meer benaderd en bemiddeld door LogicQ. Uw persoonsgegevens zijn nog twee jaar beschikbaar in een afgeschermde omgeving. In deze afgeschermde omgeving zijn uw gegevens enkel beschikbaar voor LogicQ onder strikte voorwaarden overeenkomstig de daarvoor gestelde doelen en termijnen. Na afloop van genoemde termijn worden uw gegevens definitief verwijderd. Als u voor LogicQ werkt/heeft gewerkt Uw persoonsgegevens zijn beschikbaar tot zeven jaar na einde dienstverband. Bepaalde persoonsgegevens zijn ten behoeve van bijvoorbeeld claims, audits en fiscale verplichtingen langer beschikbaar voor LogicQ. Als u niet meer bemiddeld wilt worden, dan kunt

Deze privacy kennisgeving is op 30 april 2018 gepubliceerd en kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. Wij nodigen u uit om deze pagina regelmatig te raadplegen.  

Technische informatie en cookies
Onze website kan bezocht worden zonder dat uw persoonsgegevens aan ons worden doorgegeven. Wel automatisch verzamelt de website bepaalde niet-identificeerbare informatie over de gebruikers van de website, zoals bijvoorbeeld het Internet Protocol (IP)- adres van uw computer, het IP-adres van uw Internet Service Provider, datum en tijd van toegang tot de website, het internetadres van de website vanwaar u rechtstreeks bent door gelinkt naar onze website, het besturingssysteem dat u gebruikt, de onderdelen van de website die u bezoekt, de pagina’s van de website die u heeft bezocht en de informatie die u heeft bekeken, informatie over het type apparaat wat u gebruikt voor uw bezoek aan de site, de geo locatie waar u zich bevindt en het materiaal dat u opstuurt of downloadt van de website.

Deze technische informatie wordt gebruikt voor het beheer van de website en systeembeheerder, en om de website en het gebruik ervan te verbeteren. Deze technische gegevens mogen aan derden worden doorgegeven en kunnen permanent worden opgeslagen voor toekomstig gebruik.

LogicQ maakt gebruik van cookies en web statistieken. Dat doen we om te kijken hoe bezoekers onze website gebruiken. Deze informatie helpt ons om de site te verbeteren. Een cookie is een bestand dat op uw computer wordt opgeslagen. Bij een vervolgbezoek op onze website kunnen deze cookies worden herkend. U kunt deze gegevens zelf uitschakelen.