Over LogicQ


Samen werken in zelfstandigheid !

Het verhaal van LogicQ begint bij de oprichters die meer vrijheid wilden om zelf verantwoordelijk te zijn voor het succes van hun werkzaamheden. 

Deze zelfstandige ICT-ers hadden het doel om een landelijke multidisciplinaire organisatie op te bouwen voor en door freelancers. Samenwerking, innovatie en gezamenlijk succes staan hierin centraal. 

Een organisatie wordt gevormd door de mensen die er werken, van directie tot de werkvloer ieder draagt zijn steentje bij aan de groei, reputatie en het succes  van de gehele organisatie. 


 Top
 
Visie op
samen werken

Als je samen een organisatie opbouwt dan lever je niet alleen een aandeel in het succes van de organisatie - je verdient ook aandelen in diezelfde organisatie. 

Associates kunnen op basis van geleverde prestaties en hun commitment binnen LogicQ participeren en aandeelhouder worden.  

ICT in een veranderende samenleving

Verandering is de enige constante zo lijkt wel. In minder dan tien jaar tijd is de markt al tweemaal ge-switched van low-demand naar high-demand. Tijdens de coronacrisis konden opnieuw vele ZZP-professionals vertrekken en werden nauwelijks gesteund door de maatregelen van de regering. 

Professionals van detacheringsbureaus en traditionele consultancy bedrijven hadden het niet veel beter -  als hun contract bij de opdrachtgever niet was verlengd,  werden zij na enige tijd ook de wacht aangezegd.

Professionals voor Equity & Quality

LogicQ biedt professionals een alternatief op basis van Equity en Quality van opdrachten. Je werkt voor LogicQ niet als werknemer, maar als investeerder & professional. Je aandelen in LogicQ worden verworven met je arbeid en zorgt dat je bij overnames ook profiteert van je inzet over meerdere jaren. 

LogicQ biedt je de vrijheid van de ZZP-er en stabiliteit van werknemer met een vast contract. Samen zoeken we mooie opdrachten en je werkt vele jaren voor alleen die opdrachtgevers waar je graag voor werkt.   LogicQ zorgt voor haar Professionals en visa-versa - want LogicQ is als organisatie toegankelijk voor professionals die samen succesvol willen werken aan mooie opdrachten.

Nauwe samenwerking met opdrachtgevers

LogicQ streeft langdurige relaties na en werkt graag vanuit een co-creative partnerschap met opdrachtgevers. Onze Basis Managed Service (BMS) overeenkomst regelt de vertrouwelijkheid van zaken en de wijze waarop we zaken doen. 

Daarnaast hebben we aanvullende overeenkomsten per opdracht om de onderlinge verantwoordelijkheden helder vast te leggen. We kunnen starten met een BMS en een opdracht van minder dan 10 uur per maand. Zo'n opdracht kan organisch groeien naar meerdere FTE's, uitgevoerd door Associates die elkaar vertellen wat er gedaan moet worden.  Onze oplossingen moet schaalbaar en inzetbaar zijn bij een Start-up, een MKB bedrijf en bij een Enterprise. 

Overwegingen voor samenwerking

Odoo - Voorbeeld 1 voor drie kolommen

Kennis & ontwikkeling 

De kennis van een freelance consultant is relevant zolang er vraag naar is. Als je met je kennis van het vorige decennium nu nog werkt, kan dat snel een probleem worden.

Daarom stimuleert LogicQ om in de breedte te orienteren en kennis te vergaren van actuele ontwikkelingen. 

Odoo - Voorbeeld 1 voor drie kolommen

Samen sterker

Een solistische freelancer kan in goede tijden de schoorsteen laten roken, maar wanneer de economie tegen zit blijkt hoe kwetsbaar veel freelancers zijn.  

Daarom versterkt LogicQ de banden tussen onze LogicQ Members en werken we aan interessante interne projecten. 

Odoo - Voorbeeld 1 voor drie kolommen

Partner accreditaties  

Leveranciers en opdrachtgevers zoeken continuïteit bij hun partners. Door individuele Freelancers samen te laten werken binnen LogicQ kunnen zij dit gezamenlijk ook creëren. 

Daarom werken we binnen LogicQ aan accreditaties en partner levels die een solist niet kan bieden - LogicQ werkt beter. 

Odoo - Voorbeeld 1 voor drie kolommen

Collegialiteit is key

Een organisatie wordt gevormd door de mensen die er werken, van directie tot de werkvloer ieder draagt zijn steentje bij aan de groei, reputatie en het succes  van de gehele organisatie.

Collegialiteit is een bijzondere vorm van vriendschap die belangrijk is omdat we veel tijd van de dag bezig zijn met werken. Dat is waarom wij samen bouwen aan een gezamenlijke freelance organisatie die jou faciliteert, versterkt en jouw waarde erkent. 


Odoo - Voorbeeld 1 voor drie kolommen

Groeiende organisatie

Nu is LogicQ een groeiende multi-disciplinaire netwerkorganisatie voor en door freelance consultants, welke bewust hebben gekozen om te bouwen aan een gemeenschappelijke organisatie, waarin zij als member, associé of partner samenwerken aan succes.

Collegialiteit is een bijzondere vorm van vriendschap die belangrijk is omdat we veel tijd van de dag bezig zijn met werken. Dat is waarom wij samen bouwen aan een gezamenlijke freelance organisatie die jou faciliteert, versterkt en jouw waarde erkent. 

Odoo - Voorbeeld 1 voor drie kolommen

Samen werken aan succes

Als organisatie heeft LogicQ Co-operative Consultants een missie om individuele consultants te verenigen in een gemeen-schappelijke multi-disciplinaire organisatie.

De interne cultuur is belangrijk voor de sfeer en de mate waarin mensen zich met elkaar kunnen verbinden en stimuleren in het verwezenlijken van hogere ambities.In het kort

LogicQ is een multidisciplinaire netwerkorganisatie voor en door freelance consultants, welke bewust hebben gekozen om te bouwen aan een gemeenschappelijke organisatie, waarin zij als member, associé of partner samenwerken aan succes.

Daarom hebben we een gedragscode opgesteld voor alle werkzame LogicQ Co-operative Consultants als leidraad voor hun professionele handelen bij opdrachtgevers en het bevorderen van een gezonde samenwerking tussen alle Associés.  

Persoonlijke groei en educatie vormt een significant deel van de LogicQ Code of Quality als voorbereiding op de volgende uitdaging.

  • LogicQ faciliteert en organiseert voor haar associés om hen meer tijd te geven voor de uitvoering van hun opdrachten.

  • LogicQ is het thuis voor executives en professionals welke allen zich committeren aan de LogicQ Code en de wil om Quality te leveren in hun opdrachten. 

  • LogicQ zoekt met elkaar naar interessante vervolgopdrachten met goede werkgevers en interessante opdrachten.

  • Wij onderhandelen voor onze associes bij plaatsing voor interessante voorwaarden maar wij zorgen ook voor dito projecten tussen opdrachten in.

  • LogicQ geeft zinvolle invulling in de tijd tussen opdrachten welke we gebruiken voor persoonlijke groei en educatie als voorbereiding op de volgende uitdaging.

  • LogicQ is een groeiend dynamisch team van gepassioneerde professionals die toekomstgericht en een open mind werkt aan innovatie van arbeid en educatie.

  • LogicQ biedt mogelijkheid participatie in aandelen als Partner op basis van inzet en resultaat. 

  • Ons LogicQ team zorgt eveneens voor de ontwikkeling en opleidingsmogelijkheden van haar associés.

T


Onze verantwoording

Top


In de kern van onze organisatie staat dat LogicQ wil bijdragen aan kwaliteit van bestaan - voor iedereen die bij ons is aangesloten - maar ook zeker voor de rest van de wereld.

Connecting the global community of the world !


Automatisering is een krachtig middel voor business, verandering en een betere wereld. 

LogicQ vindt het belangrijk om samen te werken aan een eerlijke, schonere  en een duurzame samenleving met gelijke kansen voor iedereen.   


Odoo - Voorbeeld 1 voor drie kolommen

Inclusiveness 

Een organisatie wordt gevormd door de mensen die er werken, van directie tot de werkvloer ieder draagt zijn steentje bij aan de groei, reputatie en het succes  van de gehele organisatie.

Collegialiteit is een bijzondere vorm van vriendschap die belangrijk is omdat we veel tijd van de dag bezig zijn met werken. Dat is waarom wij samen bouwen aan een gezamenlijke freelance organisatie die jou faciliteert, versterkt en jouw waarde erkent. 

Odoo - Voorbeeld 1 voor drie kolommen

Planet first

Nu is LogicQ een groeiende multi-disciplinaire netwerkorganisatie voor en door freelance consultants, welke bewust hebben gekozen om te bouwen aan een gemeenschappelijke organisatie, waarin zij als member, associé of partner samenwerken aan succes.

Collegialiteit is een bijzondere vorm van vriendschap die belangrijk is omdat we veel tijd van de dag bezig zijn met werken. Dat is waarom wij samen bouwen aan een gezamenlijke freelance organisatie die jou faciliteert, versterkt en jouw waarde erkent. 

Odoo - Voorbeeld 1 voor drie kolommen

The code of Quality

Als organisatie heeft LogicQ Co-operative Consultants een missie om individuele consultants te verenigen in een gemeenschappelijke multidisciplinaire organisatie.

De interne cultuur is belangrijk voor de sfeer en de mate waarin mensen zich met elkaar kunnen verbinden en stimuleren in het verwezenlijken van hogere ambities.

Corporate Social Responsibility (CSR)

Acronis en LogicQ bieden een #Cyberfit programma voor jongeren over de digitale bedreigingen en gevaren. 

Scholen en jongerenwerkers zijn welkom voor een introductiegesprek....

T

Top


Onze
Code of QualityDe Code of Quality van LogicQ is een wilsovereenkomst, waar iedere LogicQ Associate zich aan committeert.  De code helpt om de interne cultuur veilig te houden voor iedereen om in een goede sfeer samen te werken.

Kwaliteit

Eerlijk

Toegewijd

Deskundig

Onafhankelijk

Collegiaal

De zes gedragskenmerken van een LogicQ Professionals  

Waarom heeft LogicQ een Code of Quality?

De Code geeft ook uitgangspunten voor een professionele houding en gezonde samenwerking tussen alle LogicQ Professionals. Iedere LogicQ committeert zich bij aanvang van het membership aan de uitgangspunten van onze Professional Code. Het vormt het DNA van onze organisatie en draagt bij aan een positieve cultuur binnen onze netwerkorganisatie. 

Via deze LogicQ code wordt voor hen die haar onderschrijven aldus een norm voor kwaliteit in professioneel handelen en persoonlijk optreden aangereikt. Bovendien is het voor opdrachtgevers en partners belangrijk te weten waar we als consultants en experts naar streven. 

Wat betekent dit voor deelnemers? 

Deze gedragskenmerken dragen universele waarden en geven criteria voor het bepalen van wenselijk handelen voor iedere Associate of Partner binnen LogicQ. De LogicQ Code is voor LogicQ professional de  norm voor kwaliteit in professioneel handelen en persoonlijk optreden aangereikt. Deze bepalingen zijn ook toepasbaar op iedere associé binnen LogicQ; zowel dus Trainee, Member en Partner van LogicQ.

Het is niet dat je er 100% aan moet voldoen om LogicQ Consultant te worden, maar is een belangrijke leidraad voor ieders persoonlijke ontwikkeling. Voortdurende schendingen kunnen aanleiding zijn voor het verbreken van verdere samenwerking tussen de partijen. 

Wat betekent het voor opdrachtgevers?  

Voor opdrachtgevers is de code van belang om te weten dat een LogicQ Consultant zich heeft gecommitteerd aan de wilsovereenstemming t.a.v. het professioneel handelen en daarop mag worden aangesproken. De LogicQ code beoogt helderheid te geven en inzicht te verschaffen in de positie en opstelling van professionele LogicQ Associés. 

Voor opdrachtgevers is van belang om te weten dat een LogicQ Associé een Professional Code heeft en dat de Associés werkzaam bij hen zich hieraan heeft gecommitteerd. Zij mogen daarom ook door hen op het professioneel handelen worden aangesproken. 

Odoo - Voorbeeld 1 voor drie kolommen

Kwaliteit

De Q in LogicQ staat voor kwaliteit. Iedere Associé neemt bij de uitoefening van zijn beroep de zorgvuldigheid die een opdrachtnemer betaamt in acht en gedraagt zich op een wijze die het vertrouwen in LogicQ Co-operative Consultants bevordert.

De LogicQ Associé richt zich bij de opdrachtvervulling op het belang van de klantorganisatie en onthoudt zich van alles wat in enigerlei opzicht het aanzien en de reputatie van LogicQ kan schaden.

Odoo - Voorbeeld 1 voor drie kolommen

Eerlijk

De Associés houden zich aan een algehele geheimhouding rond gevoelige en/of gekwalificeerd onderwerpen. De LogicQ Associé waakt voor belangenverstrengeling. De LogicQ Associé behartigt daarom nooit tegenstrijdige belangen. 

De LogicQ Associé respecteert de privacy van collegae binnen en buiten LogicQ en handelt in de geest van de geldende privacywetgeving, waaronder binnen Europa de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Odoo - Voorbeeld 1 voor drie kolommen

Toegewijd

De LogicQ Associé houdt zich bij de uitoefening van zijn beroep aan de wet, de voorschriften van de opdrachtgever en de LogicQ Code. De LogicQ Associé aanvaardt louter opdrachten waarvoor hij aantoonbaar over de benodigde competenties beschikt.

De LogicQ Associé zal zich niet uit een opdracht terugtrekken en maakt hetgeen af wat vooraf is afgesproken, tenzij dit niet mogelijks op grond van  bijzondere omstandigheden die een goede opdrachtuitvoering belemmeren.

Odoo - Voorbeeld 1 voor drie kolommen

Deskundig

De LogicQ Associé beschouwt het als vanzelfsprekend en noodzakelijk zich te blijven ontwikkelen. Onze Professionals blijven op de hoogte van ontwikkelingen binnen het vakgebied en volgen relevante marktontwikkelingen.

De LogicQ Associé zal tussen de opdrachten zich verder bekwamen en voorbereiden op de volgende opdracht via Talent Ontwikkel Plan of het (ver) volgen van een opleiding in de beroepensfeer via bijvoorbeeld LogicQ Learning.

Odoo - Voorbeeld 1 voor drie kolommen

Onafhankelijk

De LogicQ Associé is loyaal ten opzichte van de organisatie van de opdrachtgever waarbinnen hij werkt, met volledig behoud van zijn professionele onafhankelijkheid.

De LogicQ Associé zal nimmer een honorering accepteren voor het verkrijgen van een functie voor of door een medewerker van de organisatie. De LogicQ Associé aanvaardt de opdracht niet of beëindigt die, indien de opdrachtgever onwettige doelstellingen nastreeft.

Odoo - Voorbeeld 1 voor drie kolommen

Collegiaal

Een LogicQ Associé heeft een collegiale houding naar zijn mede LogicQ Associés en binnen de teams van de opdrachtgevers. Daarbij is het een natuurlijk gegeven om elkaar te inspireren en zorg te dragen voor ieders welzijn en welbevinden. 

De LogicQ organisatie is gebaseerd op onderling vertrouwen en vraagt een open instelling naar ieder die deelneemt in de organisatie. Een LogicQ  Associé is solidair aan haar collegae en samenleving.

Wil je meer weten wat LogicQ kan betekenen voor jou?