LogicQ

Ons verhaal


Samen werken in zelfstandigheid !

Het verhaal van LogicQ begint bij de oprichters die meer vrijheid wilden om zelf verantwoordelijk te zijn voor het succes van hun werkzaamheden. Deze zelfstandige ICT-ers hadden het doel om een landelijke multidisciplinaire organisatie op te bouwen voor en door freelancers.

Samenwerking, innovatie en gezamenlijk succes staan hierin centraal.  Een organisatie wordt gevormd door de mensen die er werken, van directie tot de werkvloer ieder draagt zijn steentje bij aan de groei, reputatie en het succes  van de gehele organisatie. 

Odoo - Voorbeeld 1 voor drie kolommen

Liever een alleenmanzaak? 

The knowledge of a freelance consultant is relevant as long as there is a demand for it. If you are still working with your knowledge of the previous decade, that can quickly become a problem.

That is why LogicQ encourages to orientate broadly and to gather knowledge of current developments.

Odoo - Voorbeeld 1 voor drie kolommen

Samen sterker

A solo freelancer can let the chimney smoke in good times, but when the economy is down, it becomes apparent how vulnerable many freelancers are.

That is why LogicQ strengthens the ties between our LogicQ Members and we work on interesting internal projects.

Odoo - Voorbeeld 1 voor drie kolommen

Partner accreditaties  

Suppliers and clients seek continuity with their partners. By having individual Freelancers work together within LogicQ, they can also create this jointly.

That is why we are working within LogicQ on accreditations and partner levels that a soloist cannot offer - LogicQ works better.

Odoo - Voorbeeld 1 voor drie kolommen

Collegialiteit is key

Een organisatie wordt gevormd door de mensen die er werken, van directie tot de werkvloer ieder draagt zijn steentje bij aan de groei, reputatie en het succes  van de gehele organisatie.

Collegialiteit is een bijzondere vorm van vriendschap die belangrijk is omdat we veel tijd van de dag bezig zijn met werken. Dat is waarom wij samen bouwen aan een gezamenlijke freelance organisatie die jou faciliteert, versterkt en jouw waarde erkent. 

Odoo - Voorbeeld 1 voor drie kolommen

Groeiende organisatie

Now LogicQ is a growing multi-disciplinary network organization for and by freelance consultants, who have consciously chosen to build a common organization, in which they work together as member, associate or partner for success.

Collegialiteit is een bijzondere vorm van vriendschap die belangrijk is omdat we veel tijd van de dag bezig zijn met werken. Dat is waarom wij samen bouwen aan een gezamenlijke freelance organisatie die jou faciliteert, versterkt en jouw waarde erkent. 

Odoo - Voorbeeld 1 voor drie kolommen

Working together for success

Als organisatie heeft LogicQ Co-operative Consultants een missie om individuele consultants te verenigen in een gemeenschappelijke multidisciplinaire organisatie.

De interne cultuur is belangrijk voor de sfeer en de mate waarin mensen zich met elkaar kunnen verbinden en stimuleren in het verwezenlijken van hogere ambities.

LogicQ is a multidisciplinary network organization for and by freelance consultants, who have consciously chosen to build a common organization, in which they work together as member, associate or partner for success.

That is why we have drawn up a code of conduct for all working LogicQ Co-operative Consultants as a guideline for their professional actions with clients and the promotion of a healthy cooperation between all Associates.  

Persoonlijke groei en educatie vormt een significant deel van de LogicQ Code of Quality als voorbereiding op de volgende uitdaging.

  • LogicQ facilitates and organizes for its associates to give them more time for the execution of their assignments.

  • LogicQ is the home for executives and professionals who all commit to the LogicQ Code and the will to deliver Quality in their assignments.

  • LogicQ is jointly looking for interesting follow-up assignments with good employers and interesting assignments.

  • Wij onderhandelen voor onze associes bij plaatsing voor interessante voorwaarden maar wij zorgen ook voor dito projecten tussen opdrachten in.

  • LogicQ provides meaningful interpretation in the time between assignments that we use for personal growth and education in preparation for the next challenge.

  • LogicQ is a growing dynamic team of passionate professionals who work forward-looking and with an open mind on innovation in work and education.

  • LogicQ offers the possibility to participate in shares as a Partner based on commitment and results.

  • Ons LogicQ team zorgt eveneens voor de ontwikkeling en opleidingsmogelijkheden van haar associés.

LogicQ

Onze verantwoordelijkheid


Connecting the global community of the world !

In de kern van onze organisatie staat dat LogicQ wil bijdragen aan kwaliteit van bestaan - voor iedereen die bij ons is aangesloten - maar ook zeker voor de rest van de wereld.

Automatisering is een krachtig middel voor business, verandering en een betere wereld. 

LogicQ vindt het belangrijk om samen te werken aan een eerlijke, schonere  en een duurzame samenleving met gelijke kansen voor iedereen.   


Odoo - Voorbeeld 1 voor drie kolommen

Inclusiveness 

Een organisatie wordt gevormd door de mensen die er werken, van directie tot de werkvloer ieder draagt zijn steentje bij aan de groei, reputatie en het succes  van de gehele organisatie.

Collegialiteit is een bijzondere vorm van vriendschap die belangrijk is omdat we veel tijd van de dag bezig zijn met werken. Dat is waarom wij samen bouwen aan een gezamenlijke freelance organisatie die jou faciliteert, versterkt en jouw waarde erkent. 

Odoo - Voorbeeld 1 voor drie kolommen

Planet first

Now LogicQ is a growing multi-disciplinary network organization for and by freelance consultants, who have consciously chosen to build a common organization, in which they work together as member, associate or partner for success.

Collegialiteit is een bijzondere vorm van vriendschap die belangrijk is omdat we veel tijd van de dag bezig zijn met werken. Dat is waarom wij samen bouwen aan een gezamenlijke freelance organisatie die jou faciliteert, versterkt en jouw waarde erkent. 

Odoo - Voorbeeld 1 voor drie kolommen

The code of Quality

Als organisatie heeft LogicQ Co-operative Consultants een missie om individuele consultants te verenigen in een gemeenschappelijke multidisciplinaire organisatie.

De interne cultuur is belangrijk voor de sfeer en de mate waarin mensen zich met elkaar kunnen verbinden en stimuleren in het verwezenlijken van hogere ambities.

LogicQ

Code of Quality


We promise to improve and to excel !

De Code of Quality van LogicQ is een wils-overeenkomst, waar iedere LogicQ Associate zich aan committeert.  De code helpt om de interne cultuur veilig te houden voor iedereen om in een goede sfeer samen te werken.

En opdrachtgevers zien ook ons streven naar een gezond commitment aan de opdracht en organisaties. De code helpt de LogicQ  organisatie bij haar missie om individuele consultants te verenigen in een gemeenschappelijke multidisciplinaire organisatie.

Kwaliteit

Eerlijk

Toegewijd

Deskundig

Onafhankelijk

Collegiaal

De zes gedragskenmerken van een LogicQ Professionals  

Waarom heeft LogicQ een Code of Quality?

De Code geeft ook uitgangspunten voor een professionele houding en gezonde samenwerking tussen alle LogicQ Professionals. Iedere LogicQ committeert zich bij aanvang van het membership aan de uitgangspunten van onze Professional Code. Het vormt het DNA van onze organisatie en draagt bij aan een positieve cultuur binnen onze netwerkorganisatie. 

Via deze LogicQ code wordt voor hen die haar onderschrijven aldus een norm voor kwaliteit in professioneel handelen en persoonlijk optreden aangereikt. Bovendien is het voor opdrachtgevers en partners belangrijk te weten waar we als consultants en experts naar streven. 

Wat betekent dit voor deelnemers? 

Deze gedragskenmerken dragen universele waarden en geven criteria voor het bepalen van wenselijk handelen voor iedere Member, Associate of Partner binnen LogicQ. De LogicQ Code is voor LogicQ professional de  norm voor kwaliteit in professioneel handelen en persoonlijk optreden aangereikt. Deze bepalingen zijn ook toepasbaar op iedere associé binnen LogicQ; zowel dus Trainee, Member en Partner van LogicQ.

Het is niet dat je er 100% aan moet voldoen om LogicQ Consultant te worden, maar is een belangrijke leidraad voor ieders persoonlijke ontwikkeling. Voortdurende schendingen kunnen aanleiding zijn voor het verbreken van verdere samenwerking tussen de partijen. 

Wat betekent het voor opdrachtgevers?  

Voor opdrachtgevers is de code van belang om te weten dat een LogicQ Consultant zich heeft gecommitteerd aan de wilsovereenstemming t.a.v. het professioneel handelen en daarop mag worden aangesproken. De LogicQ code beoogt helderheid te geven en inzicht te verschaffen in de positie en opstelling van professionele LogicQ Associés. 

Voor opdrachtgevers is van belang om te weten dat een LogicQ Associé een Professional Code heeft en dat de Associés werkzaam bij hen zich hieraan heeft gecommitteerd. Zij mogen daarom ook door hen op het professioneel handelen worden aangesproken. 

Odoo - Voorbeeld 1 voor drie kolommen

Kwaliteit

De Q in LogicQ staat voor kwaliteit. Iedere Associé neemt bij de uitoefening van zijn beroep de zorgvuldigheid die een opdrachtnemer betaamt in acht en gedraagt zich op een wijze die het vertrouwen in LogicQ Co-operative Consultants bevordert.

De LogicQ Associé richt zich bij de opdrachtvervulling op het belang van de klantorganisatie en onthoudt zich van alles wat in enigerlei opzicht het aanzien en de reputatie van LogicQ kan schaden.

Odoo - Voorbeeld 1 voor drie kolommen

Eerlijk

De Associés houden zich aan een algehele geheimhouding rond gevoelige en/of gekwalificeerd onderwerpen. De LogicQ Associé waakt voor belangenverstrengeling. De LogicQ Associé behartigt daarom nooit tegenstrijdige belangen. 

De LogicQ Associé respecteert de privacy van collegae binnen en buiten LogicQ en handelt in de geest van de geldende privacywetgeving, waaronder binnen Europa de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Odoo - Voorbeeld 1 voor drie kolommen

Toegewijd

De LogicQ Associé houdt zich bij de uitoefening van zijn beroep aan de wet, de voorschriften van de opdrachtgever en de LogicQ Code. De LogicQ Associé aanvaardt louter opdrachten waarvoor hij aantoonbaar over de benodigde competenties beschikt.

De LogicQ Associé zal zich niet uit een opdracht terugtrekken en maakt hetgeen af wat vooraf is afgesproken, tenzij dit niet mogelijks op grond van  bijzondere omstandigheden die een goede opdrachtuitvoering belemmeren.

Odoo - Voorbeeld 1 voor drie kolommen

Deskundig

De LogicQ Associé beschouwt het als vanzelfsprekend en noodzakelijk zich te blijven ontwikkelen. Onze Professionals blijven op de hoogte van ontwikkelingen binnen het vakgebied en volgen relevante marktontwikkelingen.

De LogicQ Associé zal tussen de opdrachten zich verder bekwamen en voorbereiden op de volgende opdracht via Talent Ontwikkel Plan of het (ver) volgen van een opleiding in de beroepensfeer via bijvoorbeeld LogicQ Learning.

Odoo - Voorbeeld 1 voor drie kolommen

Onafhankelijk

De LogicQ Associé is loyaal ten opzichte van de organisatie van de opdrachtgever waarbinnen hij werkt, met volledig behoud van zijn professionele onafhankelijkheid.

De LogicQ Associé zal nimmer een honorering accepteren voor het verkrijgen van een functie voor of door een medewerker van de organisatie. De LogicQ Associé aanvaardt de opdracht niet of beëindigt die, indien de opdrachtgever onwettige doelstellingen nastreeft.

Odoo - Voorbeeld 1 voor drie kolommen

Collegiaal

Een LogicQ Associé heeft een collegiale houding naar zijn mede LogicQ Associés en binnen de teams van de opdrachtgevers. Daarbij is het een natuurlijk gegeven om elkaar te inspireren en zorg te dragen voor ieders welzijn en welbevinden. 

De LogicQ organisatie is gebaseerd op onderling vertrouwen en vraagt een open instelling naar ieder die deelneemt in de organisatie. Een LogicQ  Associé is solidair aan haar collegae en samenleving.

Wil je de hele LogicQ Professional Code lezen? 

Meldt je aan en we sturen je de laatste versie...