Als organisatie heeft LogicQ Co-operative Consultants een speciale taak om individuele consultants te verenigen in een gemeenschappelijke organisatie. De interne cultuur is belangrijk voor de sfeer en de mate waarin mensen zich met elkaar kunnen verbinden en stimuleren in het verwezenlijken van hogere ambities. Deze code is maatgevend voor onze consultancy organisaties en heeft het karakter van een Wilsovereenkomst.

LogicQ-ers committeren zich aan hoogwaardige dienstverlening en geven onafhankelijk advies in het belang van haar opdrachtgevers. Het samen bouwen aan onze gemeenschappelijke consultancy organisatie van coaches en expert gericht op multidisciplinaire expertise, ervaring, competenties en delen (niet in de laatste plaats dat van onze successen).

De LogicQ code is een belangrijke leidraad voor ieders persoonlijke ontwikkeling en is maatgevend om LogicQ Consultant te zijn. De Code geeft ook uitgangspunten voor een professionele houding en gezonde samenwerking tussen alle LogicQ Professionals. Deze bepalingen zijn ook toepasbaar op een ieder die toetreed tot de LogicQ organisatie; van Associés tot Member en Partner.

De LogicQ code beoogt helderheid te geven en inzicht te verschaffen in de positie en opstelling van professionele LogicQ Associés. Dit geldt zowel binnen de LogicQ organisatie als in werk gerelateerde situaties en bij uitoefenen van het beroep evenals in de normen, die zij ten opzichte van opdrachtgevers en andere betrokkenen bij hun werk wensen te hanteren. Via deze LogicQ code wordt voor hen die haar onderschrijven aldus een ondergrens voor kwaliteit in professioneel handelen en persoonlijk optreden aangereikt.