De LogicQ Code

De LogicQ Professional Code is wat ons bindt

Kwaliteit

Eerlijk

Toegewijd

Deskundig

Onafhankelijk

Collegiaal

De  LogicQ Code is een wilsovereenkomst  waar iedere LogicQ Associé zich committeert .

 Binnen LogicQ committeert iedere associé zich aan onze Professional Code en het vormt het DNA van onze organisatie. Daarmee draagt de LogicQ Code bij aan een positieve cultuur binnen onze netwerkorganisatie.  Bovendien is het voor opdrachtgevers en partners belangrijk te weten waar we als consultants en experts naar streven.

Odoo • Tekst en afbeelding

De zeven gedragskenmerken van een LogicQ Associé 


Deze LogicQ Professional Code is een wilsovereenkomst met zeven kernpunten, waarvan wij elke Associés vragen te beloven deze te onderschrijven. De LogicQ Code beoogt helderheid te geven en inzicht te verschaffen in de positie en opstelling van professionele LogicQ Associés. 

Dit geldt zowel binnen de LogicQ organisatie als in werk gerelateerde situaties en bij uitoefenen van het beroep evenals in de normen, die zij ten opzichte van opdrachtgevers en andere betrokkenen bij hun werk wensen te hanteren.  Via deze LogicQ code wordt voor hen die haar onderschrijven aldus een norm voor kwaliteit in professioneel handelen en persoonlijk optreden aangereikt. 

Het is niet dat je er 100% aan moet voldoen om LogicQ Consultant te worden, maar is een belangrijke leidraad voor ieders persoonlijke ontwikkeling. Voortdurende schendingen kunnen aanleiding zijn voor het verbreken van verdere samenwerking tussen de partijen. 

Voor opdrachtgevers is van belang om te weten dat een LogicQ Associé een Professional Code heeft en dat de Associés werkzaam bij hen zich hieraan heeft gecommitteerd. Zij mogen daarom ook door hen op het professioneel handelen worden aangesproken. Deze bepalingen zijn niet alleen toepasbaar op Associés, maar hebben ook betrekking op onze Trainees en Partner van LogicQ.

Kwaliteit

De Q in LogicQ staat voor kwaliteit  iedere Associé neemt bij de uitoefening van zijn beroep de zorgvuldigheid die een opdrachtnemer betaamt in acht en gedraagt zich op een wijze die het vertrouwen in LogicQ Co-operative Consultants bevordert.

De LogicQ Associé richt zich bij de opdrachtvervulling op het belang van de klantorganisatie en onthoudt zich van alles wat in enigerlei opzicht het aanzien en de reputatie van LogicQ kan schaden.

Odoo afbeelding en tekstblok

Eerlijk

De Associés houden zich aan een algehele geheimhouding rond gevoelige en/of gekwalificeerd onderwerpen. De LogicQ Associé waakt voor belangenverstrengeling. De LogicQ Associé behartigt daarom nooit tegenstrijdige belangen. De LogicQ Associé respecteert de privacy van collegae binnen en buiten LogicQ en handelt in de geest van de geldende privacywetgeving, waaronder binnen Europa de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Odoo afbeelding en tekstblok

Toegewijd 

De LogicQ Associé houdt zich bij de uitoefening van zijn beroep aan de wet, de voorschriften van de opdrachtgever en de LogicQ Code. De LogicQ Associé aanvaardt louter opdrachten waarvoor hij aantoonbaar over de benodigde competenties beschikt.

De LogicQ Associé zal zich niet uit een opdracht terugtrekken, tenzij op grond van omstandigheden die een goede opdrachtuitvoering belemmeren.

Odoo afbeelding en tekstblok

Deskundig

De LogicQ Associé beschouwt het als noodzakelijk zich op de hoogte te houden van ontwikkelingen zijn vak en de markt betreffend.

De LogicQ Associé zal tussen de opdrachten zich verder bekwamen en voorbereiden op de volgende opdracht via Talent Ontwikkel Plan of het (ver) volgen van een opleiding in de beroepensfeer via bijvoorbeeld LogicQ Learning.

Odoo afbeelding en tekstblok

Onafhankelijk 

De LogicQ Associé is loyaal ten opzichte van de organisatie van de opdrachtgever waarbinnen hij werkt, met volledig behoud van zijn professionele onafhankelijkheid.

De LogicQ Associé zal nimmer een honorering accepteren voor het verkrijgen van een functie voor of door een medewerker van de organisatie. De LogicQ Associé aanvaardt de opdracht niet of beëindigt die, indien de opdrachtgever onwettige doelstellingen nastreeft.

Odoo afbeelding en tekstblok

Collegiaal 

Een LogicQ Associé heeft een collegiale houding naar zijn mede LogicQ Associés en binnen de teams van de opdrachtgevers. Daarbij is het een natuurlijk gegeven om elkaar te inspireren en zorg te dragen voor ieders welzijn en welbevinden. 

De LogicQ organisatie is gebaseerd op onderling vertrouwen en vraagt een open instelling naar ieder die deelneemt in de organisatie. Een LogicQ  Associé doet geen schade aan de gemeenschappelijke LogicQ organisatie.

Wil je de hele LogicQ Professional Code lezen? 

Meldt je aan en we sturen je de laatste versie...